ARKUSZ INDYWIDUALNY DO BADANIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 6-LETNIEGO

klasa „0” w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie  rok szkolny 2009/2010

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

DATA URODZENIA:

 

 

WSKAŹNIKI GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ASPEKCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO

 

 

A) SAMODZIELNOŚĆ

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary wymagania
z podstawy programowej

 

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

1.

 

samodzielnie ubiera się i rozbiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, pkt 4

 

2.

 

samodzielnie wiąże buty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, pkt 4

 

3.

 

kulturalnie zachowuje się przy stole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, pkt 2

 

4.

 

samodzielnie przygotowuje swoje miejsce pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, pkt 5

 

5.

 

samodzielnie porządkuje swoje miejsce pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, pkt 5

 

6.

 

samodzielnie organizuje sobie zabawy dowolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, pkt 5

 

 

B) WYKONYWANIE ZADAŃ

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

7.

 

samodzielnie wykonuje zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 3

 

8.

 

doprowadza rozpoczęte czynności do końca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 3

 

9.

 

podejmuje próby pokonywania trudności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 3

 

 

 

 

 

 

 

 

C) FUNKCJONOWANIE W GRUPIE

LP

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V- VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

10.

 

nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 1

 

11.

 

nawiązuje pozytywne kontakty z dorosłymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 1

 

12.

 

inicjuje zabawy
z rówieśnikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 1

13.

przestrzega przyjętych norm i zasad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 3

14.

współpracuje w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, pkt 2

15.

łatwo odnajduje się

w nowych sytuacjach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16.

rozwiązuje konflikty
w sposób akceptowany społecznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17.

reaguje adekwatnie do sytuacji (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(*) Jeżeli zachowanie dziecka jest nieadekwatne do sytuacji, proszę opisać reakcje dziecka w uwagach, np. agresywność, lękliwość, płaczliwość.

WSKAŹNIKI GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ASPEKCIE ROZWOJU FIZYCZNEGO

 

D) SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

18.

 

rzuca piłką w określonym kierunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 3

 

19.

 

chwyta rzuconą piłkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 3

 

20.

 

poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne

(np. przejście po ławeczce, stanie na jednej nodze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 3

21.

prawidłowo wykonuje ruchy naprzemienne

(np. przeskoki z nogi na nogę, czworakowanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 3

22.

ustawia się w rzędzie,
w parach, w szeregu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 4

23.

z zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia ruchowe w sali gimnastycznej i
w środowisku naturalnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, pkt 4

E) SPRAWNOŚĆ MANUALNA

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

24.

 

wykonuje rysunki bogate w szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, pkt 2

 

25

 

rozmieszcza elementy rysunku na całej powierzchni kartki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt 2

 

26.

 

rysuje po śladzie rysunki, wzory literopodobne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt 3

27.

mieści się w wyznaczonej płaszczyźnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt 2

28.

stosuje różne techniki plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, pkt 2

29.

dokładnie wycina elementy wzdłuż linii prostej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt 3

30.

prawidłowo trzyma przybory piśmienne

(ołówek, mazak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, pkt 2

31.

korzysta z zabawek i sprzętów w sali zgodnie z ich przeznaczeniem przestrzegając zasad bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt 3

 

WSKAŻNIKI GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ASPEKCIE ROZWOJU POZNAWCZEGO

F) MOWA

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

32.

 

poprawnie wymawia głoski (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, pkt 1

 

 

33.

 

operuje bogatym słownictwem w różnorodnych sytuacjach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, pkt 3

 

34.

buduje wypowiedzi poprawne pod względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, pkt 1

35.

wyraża treść utworów literackich za pomocą mowy, mimiki i gestu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, pkt 2

(*) Proszę zaznaczyć w uwagach, których głosek dziecko nie wymawia poprawnie.

 

 

 

 

 

G) PERCEPCJA WZROKOWA

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

36.

 

dokładnie odwzorowuje kształty, układy przestrzenne, wzory literopodobne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt. 3, 4

 

 

37.

 

wskazuje podobieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, pkt 3

 

38.

 

wskazuje różnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt. 2, 4

 

39.

 

wyodrębnia elementy
z całości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt. 2, 4

40.

składa obrazek z części (bez wzoru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt. 2, 3, 4

41.

uzupełnia brakujące elementy na obrazku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, pkt. 2, 3, 4

H) PERCEPCJA SŁUCHOWA

SŁUCH FIZJOLOGICZNY

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

42.

 

nazywa dźwięki dochodzące
z otoczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

43.

 

identyfikuje przedmioty ze słyszanym dźwiękiem (np. darcie papieru, uderzanie łyżeczką w szklankę, przelewanie wody do różnych naczyń)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

SŁUCH MUZYCZNY

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

44.

 

odtwarza prosty rytm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pkt 3

 

45.

 

ilustruje ruchem treść piosenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pkt 3

46.

reaguje w ustalony sposób na zmiany dynamiki, tempa
i wysokości dźwięków utworów muzycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pkt 2

 

 

SŁUCH FONOLOGICZNY

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

47.

 

wyróżnia głoski
w nagłosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

 

48.

 

wyróżnia głoski
w wygłosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

49.

wyróżnia głoski
w śródgłosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

50.

dokonuje analizy sylabowej słów 2-
i 3-sylabowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

51.

dokonuje analizy głoskowej słów 3-
i 4-głoskowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

52.

dokonuje syntezy sylabowej słów 2- i
3-sylabowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

53.

dokonuje syntezy głoskowej słów 3- i
4-głoskowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 6

 

 

 

I) PAMIĘĆ I UWAGA

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nidy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

54.

 

recytuje krótkie teksty, odtwarzając wiernie ich treść

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pkt 1

55.

poprawnie wykonuje zadania na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego lub instrukcji (np. wskazuje, koloruje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pkt 3, 4

 

56.

 

odtwarza z pamięci elementy obrazka, położenie obrazka, układy przestrzenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 5

57.

ustala kolejność wydarzeń do wysłuchanego tekstu

(np. układa obrazki, wymienia zdarzenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

J) MYŚLENIE

 

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

58.

 

łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje, co się może zdarzyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pkt 3

 

59.

 

prawidłowo odczytuje informacje przekazane za pomocą symboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pkt 3

60.

przekazuje informacje za pomocą symboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 7

61.

uzasadnia swoje wybory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pkt 7

62.

poprawnie rozwiązuje zadania logiczne (np. zagadki, rebusy, łamigłówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

K) ROZUMOWANIE MATEMATYCZNE

LP.

WSKAŹNIKI

DIAGNOZA WSTĘPNA IX-X

Uwagi

DIAGNOZA KOŃCOWA V-VI

Uwagi

Obszary
 wymagania
z podstawy programowej

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

Zawsze

Często

Rzadko

Nigdy

 

63.

 

rozróżnia lewą i prawą stronę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 4

 

64.

 

ustala położenie obiektów w przestrzeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 4

65.

prawidłowo porównuje dwa zbiory równo- lub różnoliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 3

66.

układa sekwencje
(ciągi) tematyczne i atematyczne wg podanego kryterium

(np. wielkość, grubość, długość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

67.

poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 1

68.

ustala poprawny wynik dodawania, posługując się materiałem konkretnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 2

69.

ustala poprawny wynik odejmowania, posługując się materiałem konkretnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt 2

70.

prawidłowo stosuje liczebniki porządkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 pkt 3

71.

rozróżnia podstawowe figury geometryczne
(koło kwadrat, trójkąt, prostokąt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

72.

klasyfikuje obiekty wg przynajmniej 2 cech
(wielkość, kolor, kształt, przeznaczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pkt 2

73.

układa rytmy zgodnie z ustalonym kryterium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

WIEDZA OGÓLNA (proszę podkreślić te wiadomości, które dziecko opanowało – w badaniu wstępnym czerwonym kolorem, w badaniu końcowym niebieskim kolorem)

 

1.       Przedstawia się imieniem i nazwiskiem.

2.       Określa, ile ma lat.

3.       Podaje swój adres zamieszkania.

4.       Podaje nazwę miasta, w którym mieszka.

5.       Podaje nazwę kraju, w którym mieszka.

6.       Wymienia w prawidłowej kolejności pory roku.

7.       Wymienia w prawidłowej kolejności dni tygodnia.

8.       Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

9.       Podaje przykłady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, np. poruszanie się po drogach, sytuacje zagrożenia, zmiany pogody.

10.    Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach (las, łąka, pole itp.).

11.    Opisuje warunki niezbędne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin.

 

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU

 

UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA DZIECKA

 (proszę wymienić kierunki aktywności, w których dziecko się szczególnie wyróżnia – na podstawie całorocznej obserwacji dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA WYKRACZAJĄCE POZA OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

(proszę podać przykłady umiejętności – na podstawie całorocznej obserwacji dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI DO PRACY INDYWIDUALNEJ PO BADANIU WSTĘPNYM:
(
na podstawie analizy zgromadzonych informacji o dziecku proszę określić kierunki pracy w aspekcie podejmowania działań wspomagająco-korygujących lub rozwijających potencjał dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ZWROTNA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA STANU GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

 

Diagnoza wstępna:

 

 

Data spotkania:

 

 

Podpis rodzica

 

 

Diagnoza końcowa

 

 

Data spotkania:

 

Podpis rodzica

 

 

 

 

 powrót do strony głównej